SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
1
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 18/11/2015, 10:55

Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Sở

 

            Trong 10 năm qua, Sở đã thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) với các nội dung sau:

            Về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng:

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở luôn nêu gương, đi đầu về mọi mặt; thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) thuộc Sở; tạo ý thức cho đội ngủ CBCC phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo; đưa nội dung thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào việc đánh giá CBCC hàng năm. Từ đó, từng CBCC có sự chuyển biến tích cực trong công tác và sinh hoạt, nhận thức sâu sắc và ý thức cao trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Sở đã tổ chức triển khai quán triệt đến tất cả CBCC các quy định về PCTN, cụ thể như: Luật PCTN; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật PCTN (sửa đổi, bổ sung) năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X); Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về công khai, minh bạch các hoạt động của Sở; quy định về quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính;… Đặc biệt là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 để CBCC nắm và thực hiện.
- Thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thiết lập đường dây nóng và lập hộp thư góp ý trước cơ quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tố giác những hành vi tham nhũng trong phạm vi quản lý của cơ quan.
- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực trong toàn thể CBCC từ “học tập” chuyển sang “làm theo” tấm gương của Bác, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN:
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Giám đốc Sở đã xây dựng quy chế làm việc, có phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng người trong Ban Giám đốc; quy định, phân công rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Sở. Từ đó, làm cơ sở cho từng bộ phận và cá nhân có phương hướng hoạt động đúng đắn, khoa học. Bên cạnh đó Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKH ngày 19/11/2009 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKH ngày 31/7/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong CBCC, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.
- Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng CBCC; trong đó có sự chú ý hướng dẫn cụ thể những điểm có tính chất trọng tâm, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những việc dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa có hiệu quả cao để toàn thể CBCC nắm bắt và thực hiện.
- Sở đã thành lập Ban PCTN tại Quyết định số 135/QĐ-SKH ngày 25/11/2013 do Giám đốc Sở làm Trưởng ban, Phó Chánh Thanh tra Sở là Phó ban Thường trực và đại diện các đoàn thể làm ủy viên để thực hiện một cách có hiệu quả trong công tác PCTN. Mặt khác, Sở cũng thành lập Ban thanh tra nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác PCTN, lãng phí trong nội bộ cơ quan.
Về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:
- Sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính. Đặc biệt, là trong việc thực hiện “Một cửa liên thông”, Sở đã thực hiện Đề án cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó đã rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; các thủ tục hành chính của Sở đã công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
- Thực hiện Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC và Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Sở tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi CBCC nằm trong diện phải được chuyển đổi theo định kỳ nhằm phòng ngừa tham nhũng và hàng năm đều có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Trong thời gian qua, Sở đã chuyển đổi 26 lượt CBCC trong phạm vi từ phòng này sang phòng khác và trong nội bộ của các Phòng.
- Sở luôn thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. Sở tiếp tục đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử nhằm công khai các hoạt động của Sở, đồng thời phục vụ doanh nghiệp và nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở như: Đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư,…
- Thực hiện nghiêm Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Sở tiếp tục thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết định số 25/QĐ-SKH ngày 21/3/2011, trong đó quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan. Trên cơ sở đó, thời gian qua Sở luôn bám sát thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra; đảm bảo công bằng đối với từng đối tượng thụ hưởng.
- Sở thực hiện tốt quyền tự chủ tài chính, biên chế, giao khoán kinh phí trong hoạt động; thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, một số giao dịch thanh toán của Sở với bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản đúng quy định.
- Tất cả CBCC của Sở đều phải thực hiện kê khai tài sản và thu nhập bổ sung hàng năm (Theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập); bên cạnh đó, việc kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm, những trường hợp phải kê khai theo quy định của pháp luật như ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các trường hợp bổ nhiệm,…đều thực hiện đúng quy định.
- Cán bộ, công chức thuộc Sở luôn thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của CBCC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Trong thời gian qua, chưa có trường hợp CBCC nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.
- Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, giám sát nắm tình hình việc thực hiện các quy định về nhận quà và nộp lại quà tặng đối với tất cả CBCC thuộc Sở (Theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) nhất là trong thời gian trước, trong và sau các dịp lễ, tết. Qua theo dõi trong thời gian qua, chưa phát hiện CBCC vi phạm các quy định về việc nhận quà và nộp lại quà tặng.
- Việc thực hiện cải cách hành chính: Sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Đặc biệt là trong việc thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính. Các thủ tục đã công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan, nhưng do các quy định của pháp luật có thay đổi nên hiện nay Sở đang tiếp tục rà soát lại theo các quy định mới ban hành.
- Hiện nay, Sở đang sử dụng mạng nội bộ để trao đổi thông tin giữa các phòng trong cơ quan và sử dụng phần mềm vi tính để quản lý, luân chuyển văn bản được nhanh chóng và tiện lợi, từ đó đã tiết kiệm được thời gian và kinh phí in ấn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sở đã vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
- Sở luôn thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng ngân sách do nhà nước cấp và các khoản thu, chi khác, ….
Kim Thêu

 


Số lượt người xem: 532 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày