SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
4
6
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 22/10/2015, 17:25

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

              Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015:

 Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL năm 2015: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong quá trình thi hành pháp luật và đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL thật sự là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật nhằm chuyển tải những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức (CBCC), tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật; trong năm 2015, lãnh đạo đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hành động, việc làm cụ thể như: Ban hành Kế hoạch số 07/KH-SKH ngày 10/6/2015 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-LK/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; ban hành Công văn tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức triển khai các văn bản tuyên truyền thông qua hình thức gửi văn bản đến các đơn vị thuộc Sở, viết tin, bài đăng lên cổng thông tin điện tử của Sở,… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của cộng đồng.
Tình hình quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ làm công tác PBDGPL:  Số lượng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan: Hiện Sở có 01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trình độ chuyên môn cử nhân Luật, 02 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế và 01 cán bộ Thanh tra viên phụ trách công tác PBGDPL của Sở, nên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác phổ biến pháp luật đến CBCC và người lao động thuộc Sở. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ là báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế cũng như cán bộ phụ trách công tác PBGDPL luôn được lãnh đạo Sở quan tâm; Công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật: CBCC là báo cáo viên pháp luật của Sở cũng như cán bộ phụ trách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền pháp luật, chủ yếu tự nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp luật mới từ các nguồn văn bản đến, thông tin điện tử sau đó triển khai cho CBCC, doanh nghiệp và nhân dân có liên quan trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Kết quả đạt được: Trong năm 2015, được sự quan tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở nên việc triển khai và thực hiện công tác PBGDPL được tất cả CBCC hưởng ứng, tiếp thu tốt và áp dụng vào công tác kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Kết quả là trong năm 2015 đã triển khai, PBGDPL với hơn 823 lượt người (trong đó số cuộc tuyên truyền miệng qua hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật, phổ biến pháp luật là 534 lượt người, còn lại tuyên truyền bằng văn bản), đối tượng chủ yếu là CBCC thuộc Sở. Trong quý III năm 2015, Sở tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật, qua đó đã phổ biến đến CBCC Sở các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan mật thiết đến chức năng nhiệm vụ của Sở như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, … Đồng thời, Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 10 bài viết tham dự, đủ số lượng bài viết do Ban Tổ chức cuộc thi phân bổ.
Hình thức và văn bản pháp luật đã triển khai: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; Sao gửi văn bản liên quan cho các đơn vị thuộc Sở, scan lên mạng nội bộ, đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của Sở; Qua các buổi học tập, trao đổi, đối thoại trong những cuộc họp và thực hiện “Ngày pháp luật” của Sở, qua Hội nghị phổ biến pháp luật, … Niêm yết các thủ tục hành chính về Đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ được dễ dàng.
Các văn bản pháp luật được triển khai: Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT quy định một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư, …
Phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2016:
Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 08/KH-SKH ngày 28/12/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc PBGDPL giai đoạn 2012 – 2016; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong Sở về vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; Tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả của việc thực hiện “Ngày pháp luật”; tăng cường việc cập nhật văn bản mới đầy đủ hơn, đa dạng hình thức thực hiện, nhất là chú trọng hình thức triển khai văn bản một cách trực tiếp để CBCC có phản hồi hoặc thắc mắc trực tiếp tại buổi họp triển khai, từ đó kịp thời hướng dẫn, giải quyết thắc mắc để áp dụng vào công tác một cách đúng đắn nhất.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 594 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày