SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
6
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 22/10/2015, 17:15

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015

             Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật:Lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật theo quy định Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2015; qua đó đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại cơ quan.

Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Sở, nên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp với hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan.
Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:Sở giao Thanh tra Sở, cán bộ Pháp chế làm đầu mối theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Kinh phí phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được xây dựng trong dự toán hàng năm.
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:Trong năm 2015, Sở đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKH ngày 12/5/2015 về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó giao Thanh tra Sở kết hợp Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và được phổ biến, triển khai đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan.
            Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật:Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình thi hành pháp luật và đưa các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong thực tiễn công tác; trong năm 2015, lãnh đạo đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hành động, việc làm cụ thể như: Ban hành Kế hoạch số 07/KH-SKH ngày 10/6/2015 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật,… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của cộng đồng.
            Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật:Trong năm 2015, nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Sở; lãnh đạo Sở đã kịp thời cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo đối với các văn bản Luật, Nghị định mới nhằm áp dụng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
            Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật:Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao thanh tra Sở theo dõi đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tuy nhiên, biên chế Thanh tra Sở còn ít nên có đôi lúc thực hiện nhiệm vụ theo dõi còn chưa thường xuyên.
Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền:Trong năm 2015, Thanh tra Sở thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt đầu năm; qua công tác thanh tra, hầu hết các đối tượng thanh tra đều có sai phạm trong việc chấp hành quy định nhà nước về công tác quản lý thực hiện dự án, công tác đấu thầu; tuy nhiên, các đối tượng đã cơ bản khắc phục những hạn chế mà đoàn thanh tra đã nêu ra nên chưa dẫn đến việc phải thực hiện xử phạt vi phạm hành chính như năm trước.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 840 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày