SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
4
8
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 22/10/2015, 16:55

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015

            Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Sở, nên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên, cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu tốt trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như quan tâm chỉ đạo trong việc tuyên truyền văn bản pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, .v.v.

Bên cạnh đó, Việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được kịp thời, đồng bộ và đúng pháp luật, từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, Sở đã tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCC trong cơ quan; hình thức triển khai chủ yếu thông qua việc gửi trực tiếp bằng văn bản đến các đơn vị, CBCC.
Mặt khác, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong cơ quan tổ chức tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.
Trong năm 2015, Sở đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SKH ngày 10/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, Kế hoạch số 06/KH-SKH ngày 12/5/2015 về theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015, nhằm phổ biến các quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần vào công tác quản lý nhà nước tại cơ quan.
Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, Sở đã tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, nhất là triển khai thực hiện Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho cán bộ, công chức của Sở, đặc biệt là cán bộ Thanh tra Sở; hình thức triển khai chủ yếu thông qua việc gửi trực tiếp bằng văn bản đến các đơn vị, cán bộ, công chức; mặt khác, công tác tuyên truyền còn được lồng ghép qua các cuộc thanh tra của Thanh tra Sở.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được phê duyệt; qua kết quả thực hiện công tác thanh tra trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hầu hết các đối tượng được thanh tra cơ bản thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý dự án, đấu thầu, …; do đó, Đoàn thanh tra của Sở chủ yếu nhắc nhở và đề nghị khắc phục các lỗi sai phạm.. Thanh tra Sở không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; giảm so với cùng kỳ năm trước.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 1114 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày