SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
9
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 22/10/2015, 08:00

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

           - Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thời gian qua, lãnh đạo Thanh tra Sở quan tâm, chú trọng và chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của trong công tác rà soát, hệ thống hóa các lĩnh vực thuộc Sở quản lý. Qua công tác rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL Thanh tra Sở không có tham mưu ban hành các VBQPPL về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

- Thời gian thực hiện rà soát, hệ thống hóa: Thanh tra Sở thực hiện đúng theo sự hướng dẫn về thời kỳ và nội dung rà soát, hệ thống hóa.
- Phương pháp tiến hành rà soát, hệ thống hóa: Thanh tra Sở tiến hành rà soát hệ thống hóa qua từng năm (từng lĩnh vực công tác cụ thể như: thanh tra, khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng), thông qua các văn bản lưu trữ tại Thanh tra Sở, trên Cổng thông tin điện tử của Sở để từ đó so sánh, đối chiếu với các văn bản đã đăng tãi trên mạng Internet, trên các trang Web chính thống (http://www.vbpl.vn, http://www.thuvienphapluat.vn, …),  Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://www.chinhphu.vn).Từ đó, tiến hành xem xét, đối chiếuvăn bản trong từng lĩnh vực của Sở quản lý, tuân thủ theo trình tự, thủ tục rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý tại Điều 13, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản và các văn bản pháp luật.
- Qua công tác đã rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Thanh tra Sở, kết quả Thanh tra Sở không có tham mưu ban hành các VBQPPL về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Thanh tra Sở đã cập nhật đầy đủ các VBQPPL về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của cấp trên ban hành và triển khai, phổ biến trong toàn thể đơn vị và trong cơ quan để nghiêm túc thực hiện theo tinh thần của văn bản ban hành; đồng thời, kiến nghị những nội dung không phù hợp, chồng chéo lên cấp có thẩm quyền giải quyết trong các báo cáo định kỳ của Thanh tra Sở.
- Thanh tra Sở đã tiến hành rà soát, hệ thống các VBQPPL thuộc các lĩnh vực Sở quản lý do HĐND, UBND tỉnh ban hành; kết quả, qua công tác rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL do Sở chỉ có tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, không có tham mưu, ban hành văn bản thuộc lĩnh vực đến công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 914 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày