SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
4
3
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 21/09/2015, 13:30

Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Ngày 10/9/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP. Thông tư gồm 4 Chương, 23 Điều và 06 biểu mẫu đính kèm, quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm giám sát; nhiệm vụ và quyền hạn của người giám sát, quyền và nghĩa vụ của người được giám sát; nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và việc xử lý kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Ngoài ra, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP áp dụng đối với người ra quyết định thanh tra; thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp công chức tham gia Đoàn thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; Tổ giám sát, công chức được người ra quyết định thanh tra giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Mục đích giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra nhằm theo dõi, nắm bắt việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; tình hình thực hiện nhiệm vụ và triển khai hoạt động thanh tra để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. 
Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định nguyên tắc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra cụ thể như sau:
- Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được tiến hành thường xuyên kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.
- Tuân theo pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời.
- Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động Đoàn thanh tra;
- Người giám sát có thể đồng thời giám sát hoạt động của nhiều Đoàn thanh tra.
Thông tư quy định rõ trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp công chức tham gia Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động giám sát; nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do người ra quyết định thanh tra tự thực hiện; giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do Tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện; giám sát của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015. Thông tư này thay thế Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 1037 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày