SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
5
2
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 21/09/2015, 10:15

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày 08/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, bao gồm các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC còn quy định việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu.
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC gồm 6 Chương, 38 Điều và 5 Phụ lục. Trong đó, có các chương chính như: Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Nguồn thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng; Trách nhiệm của các bên trong cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu và Thông tư số 17/2010/TT-BKHĐT ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 2148 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày