SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
4
3
8

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 18/09/2015, 16:45

Báo cáo Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2015

          - Về công tác Thanh tra: Thanh tra Sở triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2015 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Số đối tượng được thanh tra: 07 đối tượng, gồm có: UBND, Ban QLDAXDCB, Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Long; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND, Ban QLDA TP.Bạc Liêu. Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Thanh tra công tác quản lý dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, việc chấp hành các quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA của các Chủ đầu tư.

- Kết quả thanh tra: 01 cuộc thanh tra đã công bố kết luận; 01 cuộc đang hoàn chỉnh kết luận và 01 cuộc đang hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra. Nội dung vi phạm chủ yếu: Trong công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là công tác chỉ định thầu chủ đầu tư thực hiện không đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thành lập Tổ chuyên gia chưa đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật về đấu thầu, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi chưa xác định rõ nguồn vốn; một số công trình nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán dẫn đến xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
- Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra: Lãnh đạo Sở luôn quan tâm công tác tuyên truyền, PBGDPL bằng các hành động, việc làm cụ thể như: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-LK/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) tiếp thục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; ban hành Công văn tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đã triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Sở như: Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.v.v.; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật Quý III năm 2015.
- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở luôn thực hiện nghiêm theo Luật Tiếp công dân, Giám đốc Sở luôn tiếp dân theo định kỳ và đột xuất khi người dân có yêu cầu gặp trực tiếp.Nội dung tiếp công dân liên quan đến một số lĩnh vực trong công tác chuyên môn mà Sở phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sở tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, 03 đơn kiến nghị và 01 đơn tố cáo, 01 đơn thưa. Sau khi tiếp nhận đơn, Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở nghiên cứu phân loại cụ thể, xem xét và đề xuất thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền; từ đó luôn phân loại đơn đúng theo quy định. Qua nghiên cứu, xem xét các đơn, thư, Thanh tra Sở đã xử lý đơn, thư đúng theo quy định.
- Về công tác Phòng chống tham nhũng: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở. Ban Giám đốc Sở luôn thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến CBCC. Từ đó, giúp cho CBCC nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định về công tác PCTN để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN là một trong những công tác trọng tâm và được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng CBCC nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt.
- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN: Ban Giám đốc Sở luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN và các văn bản khác có liên quan; từ đó, đã nâng cao nhận thức của CBCC về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục duy trì đường dây điện thoại nóng của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tố giác những hành vi tham nhũng trong phạm vi quản lý của cơ quan; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết hợp tuyên truyền công tác PCTN trong quá trình sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và CBCC thuộc Sở; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những CBCC có biểu hiện lệch lạc, không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong cơ quan.
- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
Sở luôn thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; tiếp tục công khai các hoạt động của Sở trên trang thông tin điện tử nhằm phục vụ doanh nghiệp và nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở như: Đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư,… Bên cạnh đó, các công việc chuyên môn, công việc chung của Sở đều được đưa ra tập thể thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất, đảm bảo tính tập trung dân chủ trong các hoạt động của cơ quan.Tiếp tục thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, trong đó quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan; trong thời gian qua Sở luôn bám sát việc thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.
Thực hiện các quy định về nhận quà và nộp lại quà tặng đối với tất cả CBCC thuộc Sở (Theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ) nhất là trong thời gian trước, trong và sau các dịp lễ, tết.
Sở luôn thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của CBCC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 97/QĐ-SKH ngày 21/9/2012 về việc ban hành Đề án “Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác” của Sở để chuyển đổi CBCC nằm trong diện phải được chuyển đổi theo định kỳ nhằm phòng ngừa tham nhũng theo nội dung, tinh thần Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.
Sở thực hiện tốt việc kê khai tài sản và thu nhập đúng theo quy định (Theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).
Thực hiện nghiêm Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong thời gian qua, Giám đốc Sở đã lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, toàn diện trong cơ quan về công tác PCTN và có sự kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ. Kết quả trong thời gian qua, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.
Kim Thêu
 
 
          
     

Số lượt người xem: 855 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày