SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
8
4
9
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 15/09/2015, 15:35

Vài nét về kết quả thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (9 tháng/2015)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản khác có liên quan; Sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09/KH-SKH ngày 15/10/2014 thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để toàn thể đảng viên, công chức, cán bộ (CBCC) thuộc Sở nắm và nghiêm túc thực hiện; tiếp tục quán triệt đến toàn thể đảng viên, CBCC nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt được thực hiện qua các hình thức như: Các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hàng quý, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở, photo tài liệu gửi đến các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu,...
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đảng bộ và Giám đốc Sở trong công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân: Nhận thấy công táctiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân có tầm quan trọng đặc biệt; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở luôn thực hiện nêu gương, đi đầu trong mọi mặt; thường xuyên chỉ đạo cũng như thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định; chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tham mưu đúng theo quy định; Mặt khác, đưa nội dung thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân vào việc đánh giá, phân loại đảng viên, CBCC hàng năm, làm cho từng đảng viên, CBCC có ý thức trách nhiệm trong công việc, chuyển biến tích cực trong công tác và sinh hoạt; có nhận thức sâu sắc và ý thức cao trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện giải quyết công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn; Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng nội dung, tinh thần nêu trong Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủycho toàn thể đảng viên, CBCC trong cơ quan nắm và nghiêm túc thực hiện; Đảng ủy, Giám đốc Sở quản lý chặt chẽ đảng viên, CBCC; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra nhằm phòng ngừa những sai phạm có thể xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ thông qua các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân sai phạm, đồng thời biểu dương, điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân.
Vận dụng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân: Đảng ủy, Giám đốc Sở luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trong Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; trong quá trình giải quyết vụ việc, luôn cân nhắc quyền và lợi ích chính đáng của người dân để xem xét, giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý, nhưng phải đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Kết quả giải quyết luôn được tổ chức, cá nhân đồng tình cao; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; vận dụng hài hòa giữa quy định của pháp luật và lợi ích của người dân theo đúng với quy định của pháp luật nhưng quyền lợi của người dân không bị thiệt thòi; nên trong 9 tháng qua, không có tình trạng người dân bức xúc dẫn đến khiếu kiện gây mất an ninh trật tự thuộc lĩnh vực do Sở quản lý trực tiếp.
Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở bố trí các cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ nghiệp vụ vững vàng, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan, có khả năng động viên, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ pháp luật và phẩm chất đạo đức để phục vụ cho công tác này ngày càng tốt nhất; Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định hiện hành.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 856 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày