SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
1
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 18/06/2015, 10:25

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015

            Thực hiện Công văn số 445/HĐPH-PBGDPL ngày 07/5/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL năm 2015: công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL thật sự là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật nhằm chuyển tải những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức (CBCC), tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật; trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hành động, việc làm cụ thể như: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-LK/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) tiếp thục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; ban hành Công văn tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức triển khai các văn bản tuyên truyền thông qua hình thức gửi văn bản đến các đơn vị thuộc Sở, viết tin, bài đăng lên cổng thông tin điện tử của Sở, … Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quyền và lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng.
Việc triển khai thi hành Hiến pháp: Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; đồng thời, tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 10 bài viết tham dự, đủ số lượng bài viết do Ban Tổ chức cuộc thi phân bổ.
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2015:Trong sáu tháng đầu năm, được sự quan tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở nên việc triển khai và thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện tốt, việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” được tổ chức ít nhất một lần mỗi tháng, có mở sổ ghi chép, theo dõi các văn bản đã được triển khai; được tất cả CBCC hưởng ứng, tiếp thu tốt và áp dụng vào công tác kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Việc áp dụng đa dạng các hình thức phổ biến khác nhau phù hợp với từng loại văn bản pháp luật nên tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian cho công tác nghiên cứu của CBCC. Kết quả là trong 6 tháng đầu năm đã triển khai, PBGDPL với hơn 453 lượt người (so với cùng kỳ năm 2014 tăng 03 lượt người); trong đó, số cuộc được tuyên truyền trực tiếp (qua việc thực hiện Ngày Pháp luật, lồng chép các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …) là 6 cuộc với hơn 252 lượt người tham dự; Với các kết quả thực hiện trên đã đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như đáp ứng được nhu cầu và nhận thức về nhiều mặt của đời sống đối với CBCC trong cơ quan. Thông qua công tác tuyên truyền PBGDPL đã tạo nên ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức.
 Hình thức và văn bản pháp luật đã triển khai: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; Sao gửi văn bản liên quan cho các đơn vị thuộc Sở, scan lên mạng nội bộ, đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của Sở; Qua các buổi học tập, trao đổi, đối thoại trong những cuộc họp của cơ quan, các buổi sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, … Tiếp tục niêm yết các thủ tục hành chính cho các phòng, nhất là phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Hợp tác đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác biết và dễ dàng trong trao đổi công việc.
Các văn bản pháp luật được triển khai:Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT quy định một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư, …Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức triển khai nhiều văn bản pháp luật với hơn 453 lượt người. Đối tượng được triển khai chủ yếu là CBCC trong cơ quan và các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực của ngành.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 14718 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày