SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
7
3
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 20/05/2015, 11:30

Báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện Công văn số 472/STP-HCTP ngày 12/5/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2015.

Ngày 19/5/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu có báo cáo số 83/BC-SKH về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
Về công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, tiếp tục việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong thời gian qua, Sở luôn lồng ghép tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật để cho toàn thể cán bộ, công chức trong Sở nắm và nghiêm túc thực hiện.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi thuộc Sở: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ; bên cạnh đó, Ban Giám đốc phân công Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Sở và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở xem xét, quyết định. Trong thời gian qua, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi thuộc Sở quản lý.
Về tình hình yêu cầu bồi thường; giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi quản lý: Trong 06 tháng qua, Sở đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, trong phạm vi quản lý của Sở không có vụ việc yêu cầu bồi thường. Đạt được kết quả như vậy là do có sự chỉ đạo chặt chẽ về công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính./.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 7793 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày