SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
5
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Chủ Nhật, 28/06/2020, 13:55

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 21/5/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

            Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Đảng bộ Sở, các chi bộ trực thuộc và đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 21/5/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở để tổ chức thực hiện với các nội dung chủ yếu sau đây:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận s 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị v tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Kết luận số 34-KL/TU, ngày 29/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;….
Người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị trực thuộc Sở, phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có du hiệu tham nhũng, lãng phí. Không được đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.Thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, thoái hóa, biến chất, có dư luận, hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Không bố trí những người có quan h gia đình cùng làm một số công việc ở những lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng.
Nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục phát huy, phối hợp tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là vai trò giám sát của Nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí và giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí của các cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng, lãng phí hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, lãng phí để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.
Người đứng đầu các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vi trực thuộc Sở tham mưu cho Sở rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí hoặc theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tăng cường các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân yên tâm, mạnh dạn, tích cực phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đu tranh chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Người đứng đầu các đơn vị phải chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí. Chủ động rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng ký kết và ban hành Quy chế phối hợp (nếu chưa có quy chế) giữa các cơ quan có liên quan trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí.
Xem các nội dung cụ thể của Kế hoạch: Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 306 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày