SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
7
8
9
0
2

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 03/04/2019, 14:35

Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

              Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh gồm có 6 nội dung chính như sau:

1. Trong năm 2019, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
3. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp đề nghị ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
4. Bố trí cán bộ, công chức theo dõi công tác bồi thường Nhà nước đầy đủ tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
5. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị; giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tư pháp.
6. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã được thụ lý (nếu có).
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
Xem toàn bộ Kế hoạch tại: Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/3/2019./.

Ngọc-TT


Số lượt người xem: 41 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày