SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
1
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 15/09/2015, 15:50

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015

          1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đạt hiệu quả cao, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp cơ quan, thực hiện “Ngày pháp luật”, quản lý và luân chuyển văn bản nội bộ trên phần mềm máy vi tính, thông qua tủ sách pháp luật, …
Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN là một trong những công tác trọng tâm, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ cơ quan luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức (CBCC); trong đó, có nhấn mạnh những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những việc dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa có hiệu quả cao để CBCC nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt để triển khai lại cho Phòng.
Trong quá trình thực hiện công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc Sở; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những CBCC có biểu hiện, suy nghĩ lệch lạc không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong đơn vị, cơ quan.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN
Ban Giám đốc Sở luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN như Luật PCTN (sửa đổi, bổ sung), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, Kết luận số 34-KL/TU ngày 29/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV), … Từ đó, đã nâng cao hiểu biết của CBCC về các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn trong công tác PCTN.
Tiếp tục duy trì số điện thoại đường dây nóng của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tố giác những hành vi tham nhũng trong phạm vi quản lý của cơ quan.
Sở tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức kể chuyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác định kỳ mỗi tháng 01 lần, thay đổi hình thức thực hiện ngày thêm phong phú, đa dạng, sâu rộng và kết hợp tuyên truyền công tác PCTN trong quá trình sinh hoạt và thực hiện có hiệu quả trong các buổi họp mặt cơ quan.
Trong 9 tháng qua, Sở đã tổ chức, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN cho khoảng 126 lượt CBCC. Từ đó, giúp cho CBCC nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định về công tác PCTN để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.
3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Sở luôn thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; công khai các hoạt động của Sở trên trang thông tin điện tử nhằm phục vụ doanh nghiệp, nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. Bên cạnh đó, các công việc chuyên môn cũng như những công việc chung của Sở đều được đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất chung cách giải quyết của các vấn đề, đảm bảo tính tập trung dân chủ cao trong các hoạt động của cơ quan.
Thực hiện các quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác của CBCC: Cán bộ, công chức thuộc Sở luôn thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của CBCC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Trong 9 tháng qua, chưa có trường hợp CBCC nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật; Thực hiện Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC; Sở tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi CBCC nằm trong diện phải được chuyển đổi theo định kỳ nhằm phòng ngừa tham nhũng theo tinh thần Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ.
Về minh bạch tài sản thu nhập: Sở thực hiện tốt việc kê khai tài sản và thu nhập bổ sung hàng năm (Theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ). Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản trước khi bổ nhiệm đều thực hiện đúng theo quy định.
Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Thực hiện nghiêm Nghị định 107/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Giám đốc Sở đã lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, toàn diện trong cơ quan về công tác PCTN và có sự kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ. Kết quả trong 9 tháng qua, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.
Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, trong đó quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan. Trên cơ sở đó, thời gian qua Sở luôn bám sát thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.
Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý: Sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 02/KH-SKH ngày 27/01/2015 về cải cách hành chính năm 2015. Đặc biệt, là trong việc thực hiện “Một cửa liên thông”và Đề án cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó đã rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; các thủ tục hành chính của Sở đã công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.Hiện nay, Sở đang sử dụng phần mềm mới (ITT OFFICE) do Viện Công nghệ Viễn thông xây dựng trong nội bộ để quản lý, luân chuyển văn bản được nhanh chóng và tiện lợi trao đổi thông tin giữa các phòng trong cơ quan. Từ đó đã tiết kiệm được thời gian và kinh phí in ấn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sở thực hiện đúng theo TCVN ISO 9001:2008.Hiện nay 100% CBCC thuộc Sở đều được trả lương qua tài khoản ngân hàng, một số giao dịch thanh toán khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản đúng theo quy định (theo Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt) hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt.
Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Sở luôn thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách do nhà nước cấp và các khoản thu, chi khác; tất cả các khoản thu, chi đều đảm bảo nguyên tắc tài chính; việc sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
4. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở: Công tác tự kiểm tra nội bộ các đơn vị thuộc Sở được chú trọng và tiến hành thường xuyên nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong 9 tháng qua, CBCC thuộc Sở đều thực hiện tốt công tác PCTN, không có trường hợp vi phạm xảy ra.
Kết qủa phát hiện, xử lý tham nhũng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng: Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Đảng bộ Sở từ đầu năm đến nay chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý.
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Trong 9 tháng qua, Sở đã tiến hành được 08 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 03 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (01 cuộc đã công bố kết luận thanh tra và 02 cuộc đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra); 05 cuộc kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư nguồn vốn trong ngân sách nhà nước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư Sở chưa phát hiện có hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra.
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết tố cáo: Trong 9 tháng qua, Sở đã nhận 01 đơn tố cáo nhưng không đủ điều kiện thụ lý, giải quyết.
5. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng CBCC trong toàn Sở có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; về minh bạch tài sản, thu nhập của CBCC; chuyển đổi vị trí công tác,… nhằm tạo phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng CBCC trong đơn vị.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong toàn Sở.
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra làm trong sạch nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.  
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012, Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở về thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 16333 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày