SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
2
4
7
9
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Bảy, 24/08/2019, 14:07
Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư  (09/08)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tiến hành công bố Quyết định thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Ban) làm chủ đầu tư vào lúc 14 giờ, ngày 08/8/2019 tại trụ sở Ban.
Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư  (31/07)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tiến hành công bố Quyết định thanh tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi là Ban Nông nghiệp) làm chủ đầu tư vào lúc 8 giờ, ngày 31/7/2019 tại trụ sở Ban Nông nghiệp.
Công bố Kết luận thanh tra các dự án tại huyện Hồng Dân  (24/07)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 - đến thời điểm thanh tra tại huyện Hồng Dân vào lúc 09 giờ, ngày 23/7/2019 tại phòng họp số 01 của Sở.
Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng  (18/07)
Ngày 16/7/2019, Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành công văn số 790-CV/TU về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
Thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng  (16/07)
Ngày 05/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 4652/BKHĐT-QLĐT về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam  (16/07)
Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.
Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo  (15/07)
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Luật Trưng Cầu Ý Dân Năm 2015  (15/07)
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các văn bản pháp luật có liên quan về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam, trong đó có Luật Trưng cầu ý dân.
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi Bộ Tổng hợp – Văn hóa xã hội – Thanh tra  (12/07)
Sáng ngày 12/7/2019, Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa xã hội - Thanh tra tổ chức buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Ong Bảo Ngọc.
Luật Đầu Tư Công Năm 2019  (10/07)
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày