SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
2
7

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Tư, 02/10/2019, 09:55

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

Thực hiện văn bản số 4154/UBND – TH ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ liên quan đến thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến các cơ quan, đơn vị một số văn bản có liên quan để biết và triển khai thực hiện Luật Quy hoạch gồm:

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

-  Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ liên quan đến thực hiện Luật Quy hoạch.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật triển khai thực hiện.

Tải văn bản tại đây:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019

Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

 


Số lượt người xem: 326 Bản inQuay lại

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày