SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
4
0

 Quy hoạch

Quy hoạch Thứ Tư, 04/09/2019, 15:30

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực

          Thực hiện Công văn số 3861/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ);

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết nêu trên;

Bên cạnh đó, trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy hoạch theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, rà soát lần nữa, để tham mưu trình UBND tỉnh tiếp tục bãi bỏ các quy hoạch quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch nhằm tiến hành rà soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch bị bãi bỏ theo Quyết định của UBND tỉnh và các quy hoạch hết hiệu lực theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ;

Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công khi các quy hoạch bị bãi bỏ theo Quyết định của UBND tỉnh và các quy hoạch hết hiệu lực theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ, phù hợp với yêu cầu tại Chỉ Thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến các cơ quan, có liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời có báo cáo tham mưu, đề xuất theo đúng nội dung nêu trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/9/2019 để trình UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo quy định.

Tải các văn bản tại đây:  - Nghị quyêt số 63/NQ-CP

                                                      - Quyết định số 16/QĐ-UBND

                                                      - Chỉ thị số 20/CT-TTg

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 396 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày