SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
8
7
0

 

  TRẦN THANH TÂM

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0781.3.823.873
Điện thoại di động: 0919 821 406
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Phân công phụ trách:
- Lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách chung mọi hoạt động của Sở; chủ tài khoản cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo một số một công tác tác sau:
+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và lĩnh vực hợp tác và đầu tư.
+ Công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp các bộ và tổ chức bộ máy; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
+ Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ.
- Theo dõi toàn diện về công tác kế hoạch và đầu tư thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải.
- Trực tiếp lãnh đạo các phòng:
+ Phòng Đầu tư - XDCB.
+ Phòng Hợp tác đầu tư.
+ Thanh tra Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

 PHẠM THÀNH HIẾN

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại cơ quan: 0781.3.826.797
Điện thoại di động: 0918.693.009
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu.
Phân công phụ trách:
- Giúp Giám đốc điều phối công việc hàng ngày của Sở đảm bảo mối quan hệ thông suốt giữa Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng ban; thay mặt Giám đốc (khi Giám đốc đi vắng) lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở theo quy định của nhà nước; là người phát ngôn của Sở,
- Giúp Giám đốc theo dõi về công tác thẩm định quy hoạch;
- Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sau:
+ Công tác cải cách hành chính; quản lý điều hành tài chính và trang thông tin điện tử của Sở.
+ Chương trình phát triển bền vững.
+ Theo dõi tổng hợp về thực trạng, dự báo diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thông qua báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm.
- Trực tiếp lãnh đạo các phòng:
+ Văn phòng Sở.
+ Phòng Tổng hợp.
+ Phòng Văn hóa - Xã hội.
- Theo dõi toàn diện về công tác kế hoạch và đầu tư huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi và Hòa Bình.
- Trưởng Ban Quản lý các dự án JBIC thuộc phòng Hợp tác đầu tư.
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh theo sự phân công của Giám đốc.
 
 

  TRẦN MINH HẢI

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại cơ quan: 0781.3.823.930
Điện thoại di động: 0947.216.888
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu.
Phân công phụ trách:

  HUỲNH CHÍ NGUYỆN

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại cơ quan: 0781.3.821.955
Điện thoại di động: 0918.773.777
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu.
Phân công phụ trách:

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU

---oOo---

 
TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
 
VĂN PHÒNG SỞ
01
Nguyễn Thanh Toàn
Chánh Văn phòng
0291.3.827.616
02
Trịnh Hồng Phúc
Phó Chánh Văn phòng
0291.3.827.898
03
Hứa Thị Thúy Hằng
Chuyên viên
0291.3.823.874
04
Trương Văn Lướt
Chuyên viên
 0291.3.823.874 
05
Trịnh Hoàng Khởi
Chuyên viên
0291.3.823874
06
Nguyễn Minh Dũng
Nhân viên
0291.3.823.874
07
Đoàn Thị Bẩy
Nhân viên
0291.3.823.874
 
PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH
01
Đoàn Thị Thanh Phượng
 Trưởng Phòng
 0291.3.956.537
02
Phạm Trung Kiên
 Phó Trưởng Phòng
 0291.3.956.538
03
Nguyễn Anh Duy
Phó Trưởng phòng
 0291.3.956.538
04
Đỗ Thị Thu Trang
Chuyên viên
 0291.3.956.538
05
Nguyễn Tường Vy
Chuyên viên
 0291.3.956.538
06
Trần Chí Ngoan
Chuyên viên
 0291.3.956.538
07
Trần Kim Sang
Chuyên viên
 0291.3.956.538
 
PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ
01
Diệp Quốc Kha
 Trưởng Phòng
 0291.3.856.236
02
Dương Thị Xứng
  Phó Trưởng Phòng
 0291.3.956.236
03
Quách Kim Ngân
 Chuyên viên
 0291.3.956.236
04
Lâm Chí Công
 Chuyên viên
 0291.3.956.236
 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
01
Nguyễn Quốc Khánh
Trưởng phòng
 0291.3.956.312
02
Trần Thị Thùy Linh
Phó Trưởng phòng
 0291.3.956.540
03
Tô Tú Ngân
Phó Trưởng phòng
 0291.3.956.542
04
Huỳnh Hoàng Tuấn
Chuyên viên
 0291.3.956.540
05
Lê Quốc Bảo
Chuyên viên
 0291.3.956.542
06
Đặng Kim Thêu
Chuyên viên
 0291.3.956.542
 
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẤU TƯ
01
Phạm Đông Hồ
Quyền Trưởng phòng
0291.3.826.499
02
Trần Chí Dũng
Phó Trưởng phòng
0291.3.957.664
03
Lưu Quang Anh
Chuyên viên
0291.3.957.664
04
Nguyễn Thùy Linh
Chuyên viên
0291.3.826.499
05
Nguyễn Phú Cường
Chuyên viên
0291.3.957.664
06
Võ Đại Tá
Chuyên viên
0291.3.826.499
07
Lê Minh Trung
Chuyên viên
0291.3.826.499
08
Trịnh Mý Linh
Chuyên viên
0291.3.826.499
 
THANH TRA SỞ
01
Hồ Quốc Trạng
 Chánh Thanh tra
 0291.3.956.541
02
Huỳnh Chí Dũng
 Phó Chánh Thanh tra
0291.3.956.539
03
Nguyễn Thanh Mộng
Thanh tra viên
0291.3.956.539
04
Nguyễn Thanh Toàn
Chuyên viên
0291.3.956.539
05
Ong Bảo Ngọc
Chuyên viên
0291.3.956.539
 
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
01
Phan Văn Công Luận
Trưởng phòng
0291.3.969.652
02
Trịnh Đặng Phong Vũ
Phó Trưởng phòng
0291.3.969.652
03
Lê Trường Giang
Chuyên viên
0291.3.969.652
04
Quách Thị Diệu
Chuyên viên
0291.3.956.056
05
Trương Hồng Khanh
Chuyên viên
0291.3.956.056
06
Lê Tiểu Ngân
Chuyên viên
0291.3.956.056
07
Lê Thị Trúc Phương
Chuyên viên
0291.3.969.652