SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
2
7
0

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Năm, 15/05/2014, 08:05

Chế độ báo cáo định kỳ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Căn cứ Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, quy định rõ về chế độ báo cáo định kỳ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

Với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối trong công tác tổng hợp báo cáo tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan đầu mối và các chủ dự án trong việc giám sát, đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư các dự án đang thực hiện sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo các quy định tại Khoản 1, Điều 57 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP và Điều 26 của Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT, cụ thể  như sau:

Chủ dự án có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, dự án (theo định kỳ là quý, năm) và báo cáo kết thúc dự án gửi cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đồng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối tổng hợp). Quy định cụ thể về thời gian, biễu mẫu báo cáo và hình thức gửi như sau:

1. Đối với báo cáo quý

Báo cáo quý áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc quý, chủ dự án phải gửi Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mẫu VI-GSĐG 2 trong Phụ lục V của Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT bằng thư điện tử (riêng Biểu Phụ đính GSĐG 2.1 và 2.2 gửi cả bằng văn bản và thư điện tử). Riêng Biểu Phụ đính GSĐG 2.1 chỉ gửi một lần trong kỳ báo cáo quý đầu tiên và chỉ phải gửi lại khi có thay đổi trong Điều ước cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã được ký kết.

Đối với các chương trình, dự án không có các nội dung liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo vệ môi trường không phải lập Biểu Phụ đính GSĐG 2.6 và Biểu Phụ đính GSĐG 2.7.

2. Đối với báo cáo năm

Báo cáo năm áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm sau, chủ dự án phải gửi Báo cáo năm về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mẫu VI-GSĐG 3 trong Phụ lục V của Thông tư này bằng văn bản và thư điện tử.

3. Đối với báo cáo kết thúc dự án

Báo cáo kết thúc dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án, chủ dự án phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo kết thúc chương trình, dự án theo Mẫu VI-GSĐG 4 trong Phụ lục VI của Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT bằng văn bản và thư điện tử về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các Bộ quản lý ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đồng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối tổng hợp) và nhà tài trợ.

(Các mẫu báo cáo tải tại đây)

Địa chỉ thư điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận báo cáo là luanpvc@baclieu.gov.vn. Mọi thông tin trao đổi đến việc thực hiện báo cáo, liên hệ Phòng Hợp tác đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0781.3969652; hoặc với ông Phan Văn Công Luận – Chuyên viên phụ trách qua số điện thoại: 0946435005.

Sở Kế hoach và Đầu tư rất mong quý cơ quan quan tâm và thực hiện báo cáo đúng quy định./.

CL. Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 3022 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày