SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
0
0

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Ba, 13/05/2014, 07:30

Chế độ báo cáo định kỳ của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chế độ báo cáo định kỳ đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh được quy định tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Theo quy định tại Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thì việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật là nhiệm vụ và trách nhiệm của Nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc báo cáo định kỳ theo quy định của đa số các doanh nghiệp FDI thực hiện chưa tốt, các doanh nghiệp FDI chưa chủ động trong việc báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải liên hệ yêu cầu rất nhiều lần nhưng chỉ có một số ít doanh nghiệp báo cáo, điều này gây rất nhiều khó khăn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác quản lý, tổng hợp báo cáo.

Nhằm quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp FDI nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể như sau:

1.   Đối với báo cáo tháng:

- Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 12 hàng tháng.

- Biểu mẫu báo cáo gồm:

+ Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu mẫu số 01-CS/VĐTƯ).

+ Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Biểu mẫu số 01-CS/ĐTNN).

2.   Đối với báo cáo quý:

-       Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 12 tháng cuối quý báo cáo.

-       Biểu mẫu báo cáo: Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu mẫu số 02-CS/VĐTƯ).

3.   Đối với báo cáo năm:

-       Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất vào ngày 31/3 năm sau.

-       Biểu mẫu báo cáo:

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu mẫu số 04-CS/SXKD).

+ Báo cáo thực hiện vốn điều lệ (Biểu mẫu số 04-CS/GVĐL).

4.   Phương thức gửi báo cáo: gửi bằng 02 phương thức:

-       Gửi bằng văn bản: gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

-       Gửi file báo cáo qua thư điện tử: luanpvc@baclieu.gov.vn.

Mọi thông tin trao đổi đến việc thực hiện báo cáo, liên hệ phòng Hợp tác đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 07813.969652; hoặc với ông Phan Văn Công Luận – Chuyên viên phụ trách qua số điện thoại: 0946435005.

Rất mong quý doanh nghiệp thực hiện tốt./.

CL. Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 5810 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày