SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
9
5

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Bảy, 15/08/2020, 08:02
Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021  (08/07)
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời để chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau: 1. Phân tích, ...
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025  (05/06)
Thực hiện Công văn số 1644/UBND-TH ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình kinh tế - xã ...
Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020  (01/06)
Thực hiện Công văn số 1893/UBND-TH ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nêu trên và gửi về Sở Kế ...
Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  (17/03)
Thực hiện Công văn số 1020/UBND-TH ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị có ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020  (05/03)
1.1. Nông nghiệp Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 02 đã xuống giống 87.122 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 47.544 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,31 tấn/ha; thu hoạch 39.578 ha ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 01 năm 2020  (05/03)
1.1. Nông nghiệp Về trồng trọt: Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 01 đã xuống giống 82.750 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 43.172 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,29 tấn/ha; thu ...
Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (05/03)
Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020, cụ thể như sau: 1. Phương án đang thực hiện * Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010, tăng 10 – 11% so năm 2019. * Tốc độ tăng trưởng các khu vực: - Khu vực I ...
Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.  (05/03)
Ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. 1. Mục đích: Nhằm thống nhất kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2020; trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 10 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày