SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
3
9
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 08/01/2019, 15:25

Triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Cụ thể hóa Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Phấn đấu hết nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp các tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định: (1) Phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; (2) năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời và điện khí; (3) phát triển du lịch; (4) phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; (5) phát triển kinh tế biển, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

          - Phấn đấu đến năm 2020, thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cụ thể như sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2016 – 2020 đạt 7,6%/năm (Trong đó bình quân 02 năm 2019-2020 mỗi năm tăng 8,8%)

(2) Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành):

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 37,98%

- Công nghiệp và xây dựng: 17,18%

- Dịch vụ: 43,61%

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 1,23%

(3) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 54,41 triệu đồng

(4) Thu ngân sách trong cân đối (Tổng thu NSNN trên địa bàn) tăng bình quân hàng năm 7,5%/năm

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 27.933 tỷ đồng

(6) Kim ngạch xuất khẩu: 785 triệu USD

(7) Sản lượng lúa: 1.125.000 tấn

(8) Sản lượng thủy sản: 385.200 tấn

      Trong đó, tôm: 162.750 tấn

(9) Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng trong tốp 20 trong số các tỉnh, thành

(10) Phấn đấu 100% xã có đường ô tô về đến trung tâm

(11) Có 51% số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

(12) Tỷ lệ hộ dùng điện lưới Quốc gia 99,8%

(13) Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 02%

(14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 63%

(15) 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

(16) Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%

(17) Phấn đấu đạt 26 giường bệnh/vạn dân

(18) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 60,98%

(19) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị 85%

(20) Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 72% (trong đó, khu vực nông thôn 60%)

(21) Có 100% các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

             Xem chi tết tại đây: Kế hoạch số 02/KH-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 646 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày