SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
5
4

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 11/12/2018, 15:20

Đề nghị phối hợp thực hiện các yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm: góp ý các dự thảo và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững)

Căn cứ Văn bản số 5369/UBND-TH ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất thực hiện các yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung sau:

1. Đóng góp ý kiến đối với các dự thảo:

- Dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (theo yêu cầu tại Công văn số 8526/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (theo yêu cầu tại Công văn số 8566/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 30/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững (có phụ lục hướng dẫn kèm theo Công văn số 8556/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 30/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

Rất mong các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm phối hợp thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên.

Tải tài liệu tại đây: - Dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng;

                             - http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=41725&idcm=140 (Dự thảo Quyết định của TTCP về lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV VN đến năm 2030)

                              Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

 

                                                 


Số lượt người xem: 575 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày