SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
6
6
4
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 30/06/2014, 14:25

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội năm 2015

Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung văn bản số 2056/UBND-QHKHTH ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội theo các nội dung sau:
1. Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014 (có so sánh với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm 2014 và so sánh với kết quả thực hiện năm 2013; phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới); đặc biệt cần chú trọng tình hình triển khai thực hiện các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán Ngân sách nhà nước, vốn đầu tư XDCB, các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 cần căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và dự báo tình hình trong thời gian tới; đồng thời, phải gắn với đặc điểm của từng ngành, lợi thế so sánh của từng địa phương để đảm bảo tính khả thi cao.
3.  Về lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Các danh mục dự án đề xuất phải thỏa các điều kiện của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2011 và văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ tại địa phương.
Riêng nguồn Trái phiếu Chính phủ căn cứ kế hoạch vốn giai đoạn 2012-2015 và bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2014-2016 và năm 2014 đã thông báo để dự kiến kế hoạch vốn năm 2015.
Báo cáo kế hoạch hoàn thành và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư  đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2014. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện và thành phố tập trung xây dựng kế hoạch năm 2015 theo đúng nội dung và thời gian quy định nói trên.
Biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015, tại tại tây
Biểu danh mục các quy hoạch và các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia, tải tại đây
Biểu mẫu xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, tải tại đây./.
Phòng Tổng hợp
 

 


Số lượt người xem: 7716 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày