SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
4
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 17/07/2015, 09:00

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

         1. Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 5.006,4 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 1.920,1 tỷ đồng, tăng 6,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng 1.280,8 tỷ đồng, tăng 11,2%; khu vực dịch vụ đạt 1.805,5 tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 47,47%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,17% và dịch vụ chiếm 27,36% trong tổng GRDP.

2. Kết quả thực đạt được trên một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu
2.1. Nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 5.063,6 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng 6,57% so cùng kỳ; diện tích gieo trồng 102.903 ha, đạt 56,64% kế hoạch, tăng 0,73% so cùng kỳ; diện tích đã thu hoạch 46.632 ha; năng suất bình quân đạt 7,3 tấn/ha; tổng sản lượng lúa 339.226 tấn, đạt 32,78% kế hoạch, tăng 1,34% so cùng kỳ.
Nuôi trồng thủy sản:Sản lượng thủy sản nuôi trồng 6 tháng đầu năm đạt 79.459 tấn (trong đó, tôm 34.605 tấn, cá và thủy sản khác 44.854 tấn), đạt 43,2% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
Về khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác đạt 57.679 tấn, (trong đó, tôm 7.587 tấn, cá và thủy sản khác 50.092 tấn), đạt 54,4% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ.
Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 6 tháng đầu năm đạt 137.138 tấn (trong đó, tôm 42.192 tấn, cá và thủy sản khác 94.946 tấn), đạt 47,3% kế hoạch, tăng 5,0% so cùng kỳ.
Về xây dựng nông thôn mới:Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư nhưng tỉnh đã ưu tiên bố trí vốn cho các xã điểm để triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí nông thôn mới. Đến nay có 09 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới (trong đó, có 06 xã được công nhận), 10 xã đạt từ 15 - 18/19 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10 - 14/19 tiêu chí, 11 xã đạt từ 05 - 09/19 tiêu chí.
2.2. Công Thương nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 1994) 6 tháng đầu năm đạt 2.370,2 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước tăng 6,8%, kinh tế tư nhân tăng 17,8% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9% so cùng kỳ.
Hoạt động lưu thông hàng hóa và dịch vụ vẫn giữ mứctăng trưởng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng đạt 17.988 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch, tăng 17,9%. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 1,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 218,2 triệu USD, bằng 48,8% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ.
2.3. Đầu tư - Xây dựng
  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt 5.574,6 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 944/1.956,7 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch.
  Về xây dựng:  Đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Quới A, huyện Hồng Dân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỷ lệ 1/2000, điều chỉnh 06 quy hoạch chi tiết. Đồng thời, tổ chức rà soát các vị trí quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc nhằm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế cũng như nhu cầu xây dựng trụ sở làm việc của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh. Việc phát triển đô thị được triển khai thực hiện tích cực. Đặc biệt, ngày 14/5/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề án thành lập, mở rộng địa giới hành chính của các tỉnh; trong đó có huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã được nâng lên thành thị xã Giá Rai. Công tác quản lý thị trường bất động sản được quan tâm thực hiện khá tốt, đang kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội và thẩm định giá bán nhà ở xã hội tại các khu đô thị mới.
2.4. Thu hút đầu tư và hoạt động doanh nghiệp
Trong sáu tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp nhận 26 dự án xin đầu tư (trong đó, có 10 dự án của năm 2014 chuyển sang); trong đó đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 06 dự án (có 01 dự án nhà đầu tư xin dừng thực hiện), đồng thời cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 04 dự án, với tổng vốn đăng ký 324,9 tỷ đồng (tất cả là các dự án của nhà đầu tư trong nước). Lũy kế từ trước đến nay, tỉnh đã thu hút được 118 dự án (có 106 dự án đã đăng ký vốn), với tổng vốn đăng ký 16.542,5 tỷ đồng và 406,2 triệu USD; trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 75 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư là 20.262 tỷ đồng và 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư là 72,4 triệu USD. Bên cạnh đó, đã có 04 dự án được nhà đầu tư khởi công xây dựng.
Về phát triển doanh nghiệp: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 155 doanh nghiệp, tăng 61,5% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 430 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ; có 28 doanh nghiệp giải thể, tăng 12 doanh nghiệp so cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 6 năm 2015, theo hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.702 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.008 tỷ đồng.
2.5. Tài chính - ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.172,5 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán, tăng 5,64% so cùng kỳ. Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung ngân sách từ Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn theo nguyên tắc đúng luật, tiết kiệm, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ chi để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 2.069,6 tỷ đồng, bằng 47,6% so dự toán, tăng 17,1% so cùng kỳ.
Các giải pháp về tiền tệ và ngân hàng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc;vốn huy động 6 tháng đầu năm đạt 11.900 tỷ đồng, tăng 14,7% so cùng kỳ. Tổng dư nợ 14.420 tỷ đồng, tăng 14,03% so cùng kỳ.
2.6. Về giao thông vận tải
Hoạt động vận tải vẫn duy trì ở mức tăng khá, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải trong và ngoài tỉnh; công tác quản lý giao thông thực hiện tốt đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt là thực hiện tốt kế hoạch phục vụ các dịp Lễ, Tết; công tác bảo đảm an toàn phương tiện hành khách và người lái đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ vận tải góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách trong 6 tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ.
Công tác xây dựng giao thông nông thôn được tập trung triển khai. Toàn tỉnh đã thi công làm mới và sửa chữa, nâng cấp 80 công trình đường các loại, với tổng chiều dài 99,65km, đạt 27,72% kế hoạch; làm mới và sửa chữa 83 công trình cầu các loại, với tổng chiều dài 1.383 m, đạt 34,85% kế hoạch.
Phòng Tổng hợp

Số lượt người xem: 795 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày