SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
8
0

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 15/06/2015, 10:15

Biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

            Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung văn bản số 1698/UBND-QHKHTH ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan báo cáo một số nội dung sau:

            1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Đề nghị đánh giá tình hình thực nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016; trong đó có nêu lên những khó khăn, hạn chế; giải pháp chủ yếu cần thực hiện 6 tháng cuối năm 2015, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, đặc biệt cần chú trọng tình hình triển khai thực hiện các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và dự báo tình hình trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất kiến nghị với các cấp, các ngành trong quản lý, chỉ đạo thực hiện. (phụ lục biểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 kèm theo công văn này).

2. Về tình hình đầu tư phát triển: đề nghị báo cáo tình hình đầu tư phát triển của các đơn vị, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2016 phải căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, phù hợp với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước, gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng theo Luật Đầu tư công, trong đó chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán trả nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp, dở dang của giai đoạn 2011 – 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 – 2020; số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới. Các dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn khi đến ngày 31/10/2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư; bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án.
Lưu ý:
Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 phải bám sát các nội dung theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo các nội dung trên bao gồm phần lời văn, phần phụ lục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, danh mục các dự án quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2016. Trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu, danh mục kế hoạch, nếu có vướng mắc các đơn vị có thể liên hệ các số điện thoại sau: 0781. 3956 538 (đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội), 0781. 3957 664 (đối với lĩnh vực đầu tư công).

         Báo cáo kế hoạch hoàn thành và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư  đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 05 tháng 7 năm 2015. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện và thành phố tập trung xây dựng kế hoạch năm 2016 theo đúng nội dung và thời gian quy định nói trên.

          Tải các biểu tại đây:

          1. Biểu xây dựng kế hoạch phát triển KTXH (áp dụng cho các Sở, Ban, Ngành)

           2. Biểu xây dựng kế hoạch phát triển KTXH (áp dụng cho các huyện, thành phố)

           3. Biểu danh mục quy hoạch

           4. Biểu xây thực hiện Chương trin(áp dụng cho các Sở, Ban, Ngành)

         Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 1061 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày