SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
5
0

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 12/01/2015, 13:40

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước đạt 13.408 tỷ đồng (giá cố định 1994), đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng 12% so với năm 2013 (theo giá 2010, ước tăng 6,1%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Khu vực nông nghiệp chiếm 49,70%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,71% và dịch vụ chiếm 25,59% trong GDP. Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người ước đạt 39,33 triệu đồng/người.

2. Kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu

a) Về Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành (giá 1994) ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 11,71% so cùng kỳ (theo giá 2010, ước tăng 4,1% so cùng kỳ). Ước năm 2014 sản lượng lúa thu hoạch 1.030.000 tấn, đạt 103% kế hoạch, tăng 1,2% so cùng kỳLĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản tiếp tục phát triển: Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 280.000 tấn (trong đó tôm 110.200 tấn, cá và thủy sản khác 169.800 tấn), đạt 101,74% kế hoạch, tăng 3,36% so với cùng kỳ.

b) Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 1994) ước đạt 6.680 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 14,37% so cùng kỳ (theo giá 2010, ước tăng 8,4%). Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá như: thủy sản đông lạnh tăng 8,7%; nước thương phẩm tăng 9,54%; điện thương phẩm tăng 12,83%; bia các loại đạt 47,5 triệu lít, tăng 10,04% so với cùng kỳ.

c) Phát triển thương mại dịch vụ

Tổng mức bán lưu chuyển hàng hóa ước thực hiện 33.590 tỷ đồng, đạt 98,42% kế hoạch, tăng gần 18% so cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản và gạo đều tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 430 triệu USD, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 14,03% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển khá, lượng du khách đến Bạc Liêu ngày càng tăng; trong năm đã đón tiếp khoảng 950 ngàn lượt khách, đạt 110,5% kế hoạch năm, tăng 25% so năm 2013; trong đó có khoảng 30 ngàn lượt khách quốc tế, đạt 100% kế hoạch, tăng 20% so năm 2013; tổng doanh thu dịch vụ du lịch khoảng 830 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 18,5% so với năm 2013.

d) Tài chính - Tín dụng

Tổng thu trong cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 ước thực hiện là 1.285 tỷ đồng, đạt 101,98% dự toán, bằng 102,07% cùng kỳ. Tổng chi trong cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.427 tỷ đồng, đạt 103,97% dự toán, bằng 88,3% cùng kỳ.

Về hoạt động tín dụng: Ước đến cuối năm, tổng vốn huy động đạt 11.150  tỷ đồng, tăng 12,77%; tổng dư nợ cho vay đạt 13.850 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2013; nợ xấu 350 tỷ đồng, chiếm 2,53% tổng dư nợ.

đ) Về đầu tư phát triển

Tổng vốn xây dựng cơ bản là 2.007,3 tỷ đồng, ước giải ngân 1.845 tỷ đồng, đạt gần 92% kế hoạch, góp phần nâng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 9.120 tỷ đồng, bằng 100,44% kế hoạch, tăng 18,49% so với cùng kỳ và chiếm 26,2% trong GDP.

Trong năm 2014, cấp giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 1.191 tỷ đồng và 5 triệu USD, nâng tổng số dự án của tỉnh lên 76 dự án; trong đó có 59 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 19.070 tỷ đồng, 17 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 67,1 triệu USD.

e)Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước năm là 194 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 706,84 tỷ đồng; có 28 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động 12 chi nhánh, 03 văn phòng đại diện và 7 địa điểm kinh doanh.

Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, ước đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 96 HTX, tăng 9% so với năm 2013, đạt 79,3% kế hoạch, phát triển thêm 985 thành viên, nâng số thành viên toàn tỉnh lên 35.700 thành viên và 750 tổ hợp tác với 20.500 thành viên; thu nhập bình quân của thành viên HTX, THT là từ 24 đến 27,5 triệu đồng/năm.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

- Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) theo giá cố định 1994 là: 12% so năm 2014

- Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người:                                          43,665 triệu đồng/người.

- Cơ cấu GDP:

+ Nông - lâm - ngư nghiệp:                                                                        47,46%

+ Công nghiệp và xây dựng:                                                                      25,44%

+ Dịch vụ:                                                                                                   27,1%

-  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:                                                                 10.810 tỷ đồng.

-  Kim ngạch xuất khẩu:                                                                             447,5 triệu USD.

- Tổng thu trong cân đối ngân sách:                                                         1.170 tỷ đồng.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách:                                                          3.586,8 tỷ đồng.

- Sản lượng lúa:                                                                                         1.035.000 tấn.

- Sản lượng thủy sản:                                                                                290.000 tấn.

Trong đó tôm:                                                                               118.500 tấn.  

- Giảm tỷ lệ sinh:                                                                                       0,01 %o.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia:                                                            36%. 

- Tỷ lệ phòng học đạt chuẩn nhà cấp III:                                                   65%.

- Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã:                                                   39/50 xã.

- Số bác sĩ/vạn dân:                                                                                  7,5.

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch (theo chuẩn Bộ Y tế):                                     68%.

- Giải quyết việc làm:                                                                                18.000 lao động.

- Lao động qua đào tạo:                                                                           14.500 người.

           Trong đó: Lao động qua đào tạo nghề:                                         12.000 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo:                                                                    46,3%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:                                                                               2%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng:                                              14%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện:                                                                            98%.

- Tỷ lệ gom rác thải tập trung:                                                                   75 %.

2. Phương hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

a) Phát triển Nông nghiệp:

Năm 2015 phấn đấu giá trị sản xuất theo giá 1994 tăng khoảng 6 - 6,4%, (theo giá 2010 tăng 4 - 4,5%) so năm 2014; phấn đấu sản lượng lúa đạt 1,035 triệu tấn; sản lượng thủy sản 290 ngàn tấn; tập trung phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại, nâng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp.

b) Phát triển công nghiệp -  xây dựng:

Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp - xây dựng theo giá 1994 tăng 14 - 14,5%, theo giá 2010 tăng 11,5 -12%, trong đó: công nghiệp tăng 14,5% trở lên theo giá 1994 và tăng 9,8% trở lên theo giá 2010; phấn đấu đạt sản lượng một số sản phẩm chủ yếu như: thuỷ sản đông lạnh 59.739 tấn, bảo đảm nguồn điện thương phẩm tăng 10,59%, gạo xay xát 620 ngàn tấn, sản xuất bia 50 triệu lít; quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp cơ khí, sửa chữa, vật liệu xây dựng, phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

c) Xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ:

Giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng từ 18,5% trở lên; phấn đấu đạt tổng mức lưu chuyển hàng hoá 42.000 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2014; đẩy mạnh xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực là thủy sản 42 ngàn tấn và gạo 45 ngàn tấn, để đạt kim ngạch xuất khẩu trực tiếp 447,5 triệu USD, tăng 4,07% so với cùng kỳ.

d) Huy động vốn đầu tư  phát triển:

Năm 2015 dự kiến huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 10.810 tỷ đồng, tăng gần 18,5% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 27,03%/GDP. Đẩy mạnh phát huy nội lực, đa dạng hóa các hình thức huy động và tạo vốn cho tỉnh. Đồng thời, tăng cường thu hút ngoại lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu Chương trình số 12-CTr/TU ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Triển khai Luật Đầu tư công, thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn; vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách và các thành phần kinh tế đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh.

đ) Tài chính - Ngân hàng:

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý, bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua xây dựng cơ chế quản lý khai thác, sử dụng quỹ nhà, quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu năm 2015, thu trong cân đối ngân sách đạt trên 1.170 tỷ đồng.

e) Phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

Phấn đấu trong năm 2015 số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng 20% so với năm 2014. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm minh bạch trong thủ tục hành chính và thông tin doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh… để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1110 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày