SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
9
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 11/09/2014, 13:50

Tỉnh Bạc Liêu thành lập Văn phòng Phát triển bền vững của tỉnh

          Ngày 09 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Phát triển bền vững của tỉnh Bạc Liêu (Văn phòng) (thay thế Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2007 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phát triển bền vững của tỉnh Bạc Liêu) do Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chánh Văn phòng; Ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Quy hoạch – Kế hoạch – Tổng hợp – Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh và Bà Đoàn Thị Thanh Phượng, Trưởng Phòng Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chánh Văn phòng và 19 thành viên. Văn phòng có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững của địa phương để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của tỉnh và của cả nước giai đoạn 2011-2020.

2. Lồng ghép các nội dung của Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong quá trình hoạch định chính sách; xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Xây dựng nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững, Chiến lược Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình/kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

4. Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển bền vững tại địa phương (mô hình làng sinh thái; du lịch sinh thái; phát triển kinh tế bền vững; phát triển nông nghiệp hữu cơ; phòng trừ sâu bệnh tổng hợp; cộng đồng tham gia trồng và bảo vệ rừng; sản xuất các sản phẩm sinh thái; sử dụng vật liệu tái chế; thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển bền vững cộng đồng và các mô hình phát triển bền vững khác) phù hợp với đặc tính tập quán, trình độ nhận thức của người dân để phổ biến, nhân rộng.

6. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (trên cơ sở tham chiếu Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh) và cơ chế phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan khác.

8. Lập dự toán kinh phí để thực hiện kế hoạch và các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh Bạc Liêu.

Văn phòng Phát triển bền vững đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư để giao dịch; kinh phí hoạt động thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 14, Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định hiện hành./.

Chi tiết Quyết định số: 1440/QĐ-UBND

                                                                                                       Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1062 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày