SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
3
5
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 07/07/2016, 08:10

Tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2016

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 9.139,3 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 5,09% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 45,64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 15,05%, dịch vụ chiếm 37,08% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,23% trong tổng GRDP.

2. Kết quả thực hiện đạt được trên một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.1. Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 13.462,8 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng lúa là 103.014 ha, đạt gần 56,9% kế hoạch, bằng 99,6% so cùng kỳ; tổng sản lượng lúa thu hoạch ước đạt 309.011 tấn, đạt 29,6% kế hoạch và bằng 90,5% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn sớm, nắng hạn kéo dài không có nước để bơm tưới nên tiến độ gieo sạ vụ Hè Thu năm nay chậm so với cùng kỳ. Hiện nay, đã có mưa trên diện rộng nên tiến độ xuống giống nhanh hơn, ước đến cuối tháng 6 toàn tỉnh xuống giống 57.369 ha, đạt 101,9% so cùng kỳ. Đẩy mạnh sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng với diện tích 7.000 ha (trong đó, màu trên rẫy 6.580 ha, màu xuống ruộng 420 ha), thu hoạch 6.000 ha và tiếp tục xuống giống ở những nơi có điều kiện nhằm tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập của nông dân. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch nên hầu hết diện tích lúa và hoa màu đều được chủ động phòng ngừa và bảo vệ.

Nuôi trồng thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 85.400 tấn (trong đó, tôm 32.910 tấn; cá và thủy sản khác 52.490 tấn), đạt gần 43,5% kế hoạch và tăng 7,48% so cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, nhiễm mặn, nông dân chưa tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, quy trình nuôi nên phát sinh dịch bệnh trên tôm, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại là 14.756 ha (trong đó, thiệt hại trên 70% là 967 ha, thiệt hại từ 30 -70% là 13.789 ha).

 Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Sản lượng khai thác ước đạt 58.656 tấn (trong đó, tôm 7.751 tấn, cá và thủy sản khác 50.905 tấn), đạt 54,31% kế hoạch, tăng 1,69% cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 06 tháng đầu năm ước đạt 144.056 tấn (trong đó, tôm 40.661 tấn, cá và thủy sản khác 103.395 tấn), đạt 47,32% kế hoạch, tăng 5,04% so cùng kỳ.

2.2. Công Thương nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 06 tháng đầu năm tăng 5,63% so với cùng kỳ; một số sản phẩm tăng so cùng kỳ như: Nước thương phẩm 3,88 triệu m3, tăng 18,65%; điện thương phẩm ước đạt 403 triệu kwh, tăng 10,7%; xay xát gạo 341 ngàn tấn, tăng 0,29%; riêng thủy sản chế biến đạt 17.110,9 tấn, giảm 26,32% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có xu hướng tăng hơn cùng kỳ năm trước, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2016 đạt 21.740 tỷ đồng, đạt 47,47% so với kế hoạch, tăng 15,05% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 166,09 triệu USD, đạt 35,19% kế hoạch, giảm 24,32% so với cùng kỳ (trong đó: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 165,452 triệu USD, đạt 36,85% kế hoạch, giảm 22,86% so cùng kỳ).

2.3. Đầu tư - Xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội bằng việc tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực đầu tư,... Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước đến tháng 6/2016 đạt 580,5/1.869,288 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng năm 2016 ước đạt 5.485,876 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, gắn kết giữa đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng, thẩm định 03 đồ án quy hoạch, quy hoạch chung thị trấn Hòa Bình; quy hoạch chung đô thị Ba Đình; quy hoạch chung đô thị Vĩnh Hưng; tập trung triển khai công tác lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, đảm bảo thực hiện theo đúng Chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của địa phương… Nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị đã đạt được, đồng thời phấn đấu đạt một số tiêu chí chưa hoàn thành ở thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai. Tiến hành xây dựng và triển khai các chương trình ứng phó đối với biến đổi khí hậu tại các địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng.

2.4. Thu hút đầu tư và hoạt động doanh nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã khởi công xây dựng 02 dự án: Thiền viện Trúc Lâm Nam Thiên Bạc Liêu; Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu. Cấp 03 quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án, với tổng số vốn là 481 tỷ đồng (tất cả đều là các dự án của các nhà đầu tư trong nước), trong đó, có 04 dự án, với tổng số vốn là 302,9 tỷ đồng đầu tư ngoài khu công nghiệp; 02 dự án trong khu công nghiệp Trà Kha, với tổng vốn đầu tư 178,1 tỷ đồng. Theo kết quả xếp hạng PCI năm 2015 mới được công bố, tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thuộc nhóm điều hành khá, kết quả này so với năm 2014 tỉnh Bạc Liêu giảm 11 hạng.

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đang được tích cực triển khai thực hiện. Trong năm 2016 có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang; trong đó, 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và 01 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi. Bên cạnh đó, tỉnh đang hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt và đề xuất danh mục dự án nâng cấp và phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, sử dụng nguồn vốn WB.

Về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 126 doanh nghiệp, giảm 14% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 292,068 tỷ đồng, giảm 37% vốn đăng ký so cùng kỳ; có 16 doanh nghiệp giải thể, giảm 54,3% doanh nghiệp so cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 6 năm 2016, theo hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.875 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 15.012 tỷ đồng. Về phát triển hợp tác xã, có 03 hợp tác xã thành lập mới, lũy kế hiện nay trên địa bàn tỉnh có 103 hợp tác xã; trong đó, có 90 hợp tác xã đang hoạt động, 13 hợp tác xã tạm ngưng hoạt động.

2.5. Tài chính - ngân hàng

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.773,06 tỷ đồng, bằng 77,66% dự toán, tăng 49,5% so cùng kỳ.... Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung từ Ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn theo nguyên tắc đúng luật, tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng tốt nhu cầu chi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ước tính tổng chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm là 2.184,21 tỷ đồng, bằng 49,52% dự toán, tăng 12,09% so cùng kỳ; trong đó chi trong cân đối 1.812,54 tỷ đồng, đạt 50,61% so dự toán, tăng 2,97% so với cùng kỳ.

Về tín dụng: Vốn huy động ước đến 30/6/2016 đạt 14.290 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2015. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 4,47% so với cuối năm 2015 (trong đó, dư nợ ngắn hạn 9.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,53%; dư nợ trung và dài hạn 7.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,47%/tổng dư nợ)./.

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 482 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày