SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
7
1
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 18/03/2019, 15:40

Tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TT Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Năm 2018
  A. HỢP TÁC XÃ      
1 Tổng số hợp tác xã (01=02+03+04+05+06) 1 HTX 144
  Trong đó:      
   - Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 02 HTX 101
  - Hợp tác xã phi nông nghiệp 3 HTX 8
  - Hợp tác xã tín dụng 4 HTX 7
  - Hợp tác xã tạo việc làm 5 HTX 0
  - Hợp tác xã khác 6 HTX 28
2 Tổng số hợp tác xã thành lập mới 7 HTX 22
3 Tổng số hợp tác xã giải thể 8 HTX 14
4 Tổng số thành viên (09=10+11+12+13+14) 9 thành viên 22.810
  Trong đó:      
  - Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 10 thành viên 5.765
  - Hợp tác xã phi nông nghiệp 11 thành viên 132
  - Hợp tác xã tín dụng 12 thành viên 16.253
  - Hợp tác xã tạo việc làm 13 thành viên 0
  - Hợp tác xã khác 14 thành viên 993
5 Tổng số lao động 15 người 5.593
  Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã 16 người 4.033
6 Tổng vốn điều lệ 17 triệu đồng 182.316
7 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18 triệu đồng 169.286
  Trong đó: Doanh thu từ giao dịch với thành viên 19 triệu đồng 47.258
8 Tổng lợi nhuận sau thuế 20 triệu đồng 22.763
9 Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (21=22+23+24) 21 triệu đồng 7.217
  Trong đó:      
  - Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ 22 triệu đồng 2.344
  - Chia lãi cho thành viên theo vốn góp 23 triệu đồng 4.873
  - Khác 24 triệu đồng  
10 Thu nhập bình quân tháng của 1 lao động làm việc trong hợp tác xã 25 triệu đồng 3,02
  B. LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ      
11 Tổng số liên hiệp hợp tác xã (26=27+28+29+30) 26 LHHTX 0
  Trong đó:      
  - Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 27 LHHTX  
  - Liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp 28 LHHTX  
  - Liên hiệp hợp tác xã tín dụng 29 LHHTX  
  - Liên hiệp hợp tác xã khác 30 LHHTX  
           
    Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)


Số lượt người xem: 590 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày