SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
7
8
9
9
3
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 27/05/2019, 20:34
Thông báo về việc tham dự Hội thảo về “ Triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Hoa kỳ Global Expo 2019  (20/05)
Nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp xúc tiến thương mại năm 2019, trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam (TAC HCM) thuộc Cục phát triển doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Công ty Grand Aster USA (Hoa kỳ) phối hợp tổ chức xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện “Triển lãm Quốc tế Hàng Việt Nam” tại ...
Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (04/05)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1719/UBND-KT ngày 26/4/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ ...
Công văn số 441/KHĐT-DKKD ngày 12/4/2019 về việc giới thiệu, đề cử tham dự chương trình hội thảo khởi nghiệp  (15/04)
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 87/CNCT.19-XT ngày 08/4/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ về việc mời phối hợp tổ chức hội thảo khởi nghiệp. Nhằm cung cấp cho các nhóm khởi nghệp, DNNVV tiếp cận mô hình kinh doanh mới (Business Model Scorecard) theo tiêu chuẩn Quốc tế của Mỹ. Qua đó, ứng ...
Thông báo Quý Doanh nghiệp về việc tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019  (10/04)
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Văn bản số 300/SGDKHCN-TĐC ngày 05/4/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp giới thiệu, đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết để đăng ký tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm ...
Sẽ bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  (05/04)
Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số ...
Tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (18/03)
TT Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Năm 2018 A. HỢP TÁC XÃ 1 Tổng số hợp tác xã (01=02+03+04+05+06) 1 HTX 144 Trong đó: - Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 02 HTX 101 - Hợp tác xã phi nông nghiệp 3 HTX 8 ...
HỖ TRỢ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP  (11/02)
Ngày 26/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 126/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Thông tư nêu rõ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án gồm: a) Nguồn ngân sách nhà nước ...
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN  (31/01)
Ngày 06/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2019. Ảnh minh họa ...
Triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”  (31/01)
Ngày 28/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, với quan điểm và chỉ tiêu cụ thể như sau: 1- Quan điểm: - Đổi mới phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”  (31/01)
Thực hiện Công văn số 252/UBND-KT ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày