SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
6
0
ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 18/06/2020, 14:50

Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã

Ngày 19/2/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (HTX). Theo đó, Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX, liên hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực nền kinh tế. Căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên, HTX được phân loại thành: HTX phục vụ sản xuất; HTX phục vụ tiêu dùng; HTX tạo việc làm và HTX hỗn hợp.

Căn cứ theo số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại thành: Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ là hợp tác xã có dưới 50 thành viên; Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên; Hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên; Hợp tác xã quy mô thành viên lớn là hợp tác xã có từ trên 1.000 thành viên trở lên.
Căn cứ theo tổng nguồn vốn, hợp tác xã được phân loại thành: Hợp tác xã quy mô vốn siêu nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng; Hợp tác xã quy mô vốn nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; Hợp tác xã quy mô vốn vừa là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; Hợp tác xã quy mô vốn lớn là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.
Căn cứ theo ngành, nghề đăng ký kinh doanh, hợp tác xã được phân loại theo các nhóm ngành kinh tế cấp 1 quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Hợp tác xã được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm:
- Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí: Vốn của hợp tác xã; Tài sản của hợp tác xã; Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã; Trích lập các Quỹ của hợp tác xã.
- Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí: Chấp hành pháp luật trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã; Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại; Trình độ cán bộ quản lý, điều hành; Chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động; Mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị.
- Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí: Mức độ tham gia của thành viên đối với hợp tác xã; Lợi ích thành viên; Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên; Công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng; Mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng; Hợp tác xã được khen thưởng trong năm.
Hàng năm, Hội đồng quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định. Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại như sau: Tốt tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; Khá tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; Trung bình tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; Yếu tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm. Trường hợp hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

TN( Phòng ĐKKD)


Số lượt người xem: 124 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày