SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
9
1
2

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Năm, 31/01/2019, 13:25

Triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

              Ngày 28/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, với quan điểm và chỉ tiêu cụ thể như sau:

1- Quan điểm:

- Đổi mới phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn; phải bám sát quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể và quy định của pháp luật; phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, gắn với tăng cường đầu tư của Nhà nước, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho nông dân góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.

- Phấn đấu mỗi lĩnh vực xây dựng được ít nhất một hợp tác xã đầu đàn cả về quy mô, sản phẩm chủ lực và công nghệ.

- Phấn đấu đến năm 2025 đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay và có nhiều mô hình mới, hiệu quả trên các lĩnh vực; đến năm 2030 kinh tế tập thể có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP).

2- Một số chỉ tiêu cụ thể:

(1) Giai đoạn từ nay đến năm 2025

- Thành lập mới 140 hợp tác xã, trong đó có 105 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, 35 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp.

- Mở rộng quy mô Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo. Thành lập mới ít nhất 02 Liên hiệp hợp tác xã trong ngành tôm, lúa gạo, vận tải và ngành nghề có điều kiện khác.

- Tiếp tục vận động phát triển tổ hợp tác những nơi chưa đủ điều kiện thành lập hợp tác xã; đồng thời, tập trung vận động các tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên thành hợp tác xã.

Trong đó: Phấn đấu đến năm 2020:       

- Thành lập mới 100 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và vệ sinh môi trường.

- Thành lập mới 105 hợp tác xã, trong đó có 95 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp và 10 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp.

- Xây dựng 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Nâng tổng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 150 hợp tác xã, bao gồm 139 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp và 11 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp.

                - Thành lập mới 01 Liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực lúa gạo tại huyện Hòa Bình.

(2) Định hướng giai đoạn 2026 - 2030:

- Thành lập mới 100 hợp tác xã, trong đó có 65 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, 35 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp.

- Mở rộng quy mô Liên hiệp hợp tác xã hiện có và vận động thành lập liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực khác.

- Tiếp tục vận động phát triển tổ hợp tác những nơi chưa đủ điều kiện thành lập hợp tác xã; đồng thời, tập trung vận động các tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên thành hợp tác xã.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết số 14-NQ/TU)

 

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)


Số lượt người xem: 590 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày