SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
3
0

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Hai, 02/10/2017, 14:20

Quy chế phối hợp kiểm tra chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

                Ngày 24/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BTC về quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

 Theo đó, nguyên tắc kiểm tra phải được thực hiện như sau:

- Tuân thủ các nguyên tắc giám sát theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật.

- Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra, phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá.

- Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh.                           

- Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình kiểm tra.

- Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

- Các Cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định cho mỗi cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Trị giá tài sản góp vốn của các bên (giá trị quyền sử dụng đất; giá trị tài sản hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng...; tài sản cố định vô hình,...)

- Việc sử dụng đúng mục đích về hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

- Tình hình thực hiện các khoản nợ (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu của doanh nghiệp,...).

- Trích lập, sử dụng các khoản dự phòng, khấu hao tài sản cố định, hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Việc phân chia lợi nhuận đối với phần vốn góp của nhà nước trong tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tình hình bảo toàn vốn góp của tổ chức kinh tế, dự án có vốn nhà nước.

- Tình hình chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của các bên góp vốn trong doanh nghiệp.

- Tình hình thực hiện các cam kết đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi về tài chính, hỗ trợ đầu tư (không bao gồm ưu đãi về thuế) sau khi dự án đi vào hoạt động.

Phòng Đăng ký kinh doanh (TN)


Số lượt người xem: 265 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày