SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
9
8
0
0

  Thông tin lĩnh vực đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Thứ Sáu, 04/05/2012, 15:50

Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập

 Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập; tăng cường việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

 

 

 

Đề án xác định bốn nguyên tắc đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập:

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế.

Thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhà nước.

Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải được phân định rõ ràng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành tương ứng.

 Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cần gắn với hoạt động giám sát doanh nghiệp của các chủ thể khác, khuyến khích, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nội bộ doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát của chủ nợ, bạn hàng; của các hiệp hội; của xã hội và cộng đồng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

 

 

 

                Đề án đã đưa ra ba nhóm giải pháp gồm:

 + Nhóm giải pháp đổi mới mô hình giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo hướng phát huy vai trò của xã hội và của các chủ thể khác nhằm hỗ trợ Nhà nước trong quản lý, giám sát doanh nghiệp: phát triển hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh việc khớp nối, trao đổi trực tuyến thông tin về đăng ký doanh nghiệp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, thuế, hải quan, thống kê, thanh tra… để làm công cụ quản lý, giám sát, xử lý vi phạm của doanh nghiệp; xây dựng Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để công bố rộng rãi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp trong các giao dịch về kinh tế, giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch và an toàn hơn…

 + Nhóm giải pháp đổi mới công tác xây dựng pháp luật doanh nghiệp: hoàn thiện hệ thống khung pháp luật chung về doanh nghiệp theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường; sửa đổi Luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp; xây dựng cơ chế ban hành, kiểm soát các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;…

 + Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập: quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập; ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và không chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp…

 

 

 

                                                                                                       Võ Đại Tá

 

 


Số lượt người xem: 2892 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày