SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
6
2
9
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Tư, 01/04/2020, 08:50

Thông báo vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến hết ngày 31/12/2020.

 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

Thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, Sở Tài chính đã ban hành văn bản: số 427/STC-ĐT ngày 26/3/2020 về việc báo cáo số liệu vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến ngày 31/12/2020 và số 438/STC-ĐT ngày 27/3/2020 về việc báo cáo số liệu vốn đầu tư công ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến ngày 31/12/2020 (lần 2).

Đề nghị các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã được giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 nhưng chưa giải ngân hết vốn trong năm, có nhu cầu tiếp tục thực hiện và thanh toán vốn trong năm 2020, liên hệ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển sang năm 2020, trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh, những vướng mắc, khó khăn (nếu có) báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã biết, tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết tại đây:

- Công văn 427/STC-ĐT ngày 26/3/2020 của Sở Tài chính;

- Công văn 438/STC-ĐT ngày 27/3/2020 của Sở Tài chính;

 

Phòng THQH.


Số lượt người xem: 27 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày