SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
4
0
6
6
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Ba, 25/06/2019, 04:23
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 5/2019 (đến ngày 17/5/2019)  (27/05)
Tính đến ngày 17/5/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 521.865/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 19,21%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn tăng thu sử dụng đất năm 2018) giải ngân được 211.462/605.049 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34,95% kế hoạch;
Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 192.730/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,33% kế hoạch.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 87.287/293.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,76% kế hoạch;
Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 13.277/113.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,7% kế hoạch;
Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 3.536/294.521 triệu đồng, đạt tỷ lệ 1,2% kế hoạch;
Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 13.573/113.595 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,95% kế hoạch;
Riêng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (90 tỷ đồng) là chưa có giải ngân.
(Từng nguồn vốn cụ thể theo phụ lục đính kèm).
Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”  (08/05)
Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”, cụ thể: 1. Tổng vốn: 12.000 triệu đồng. 2. Danh mục và mức vốn: - Dự án tổng thể (điều chỉnh) ...
Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019 – lần 2  (08/05)
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019 – lần 2, cụ thể: 1. Giảm 650 triệu đồng vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách. 2. Bổ sung 650 triệu đồng nêu trên cho danh mục Xây dựng phòng xét nghiệm bệnh học thủy sản tại Trại thực nghiệm thuộc Trung ...
Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019  (08/05)
Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019, cụ thể: 1. Giảm 4.200 triệu đồng trong tổng số 14.333 triệu đồng vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách. 2. Bổ sung 4.200 triệu đồng nêu trên cho 02 danh mục: - Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài ...
Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn và chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh  (08/05)
Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn và chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cụ thể: 1. Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (nguồn Xổ số kiến thiết) a) Đã phê duyệt: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu 2015 – 2020, mức vốn ...
Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019  (08/05)
Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, cụ thể: Tổng vốn phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 là 134.230 triệu đồng, gồm: - Vốn đầu tư phát triển: 96.095 triệu đồng, trong đó: + Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...
Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018  (08/05)
Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018, cụ thể: Tổng vốn phân bổ tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018 là 77.629 triệu đồng. Phân bổ chi tiết như sau: - Phân bổ 77.338 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất thực hiện 02 nhiệm vụ sau: + Giải phóng mặt bằng ...
Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 ngân sách địa phương  (07/01)
Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu, cụ thể: 1. Tổng vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 được phân bổ là 6.926.440 triệu đồng (tăng 351.346 triệu đồng), gồm: - Vốn đầu tư trong cân đối ...
Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019  (05/01)
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019; ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể: * Tổng vốn đầu tư: 1.734.420 tỷ đồng: - Vốn đầu tư trong cân đối ...
Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Quyết toán các công trình hoàn thành”  (05/01)
Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Quyết toán các công trình hoàn thành”; trong đó, tổng vốn phân bổ chi tiết kỳ này là: 905.860.938 đồng trong số còn lại 1.730.870.542 đồng (kế hoạch đầu năm 2018 là 2.796.000.000 đồng, đã phân bổ được 1.065.129.458 đồng) Danh mục, mức ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày