SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
4
9
8
6
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Bảy, 11/07/2020, 01:35
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (25/06)
Tính đến ngày 22/6/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 1.008.395/3.138.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,13%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 309.628/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,91% kế ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 05/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (25/05)
Tính đến ngày 18/5/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 649.641/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,33%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 210.049/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,22% kế ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 04/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/04)
Tính đến ngày 21/4/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 522.184/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,15%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 186.371/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 31,25% kế ...
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  (07/04)
Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ...
Thông báo vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến hết ngày 31/12/2020.  (01/04)
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Tính đến ngày 18/3/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 335.377/2.663.954 triệu đồng, đạt tỷ lệ 12,59%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 182.412/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 30,58% kế ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 02/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (25/02)
Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 phân bổ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 2.663.954 triệu đồng. Tính đến ngày 20/02/2020, đã giải ngân được 254.713 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,56% so với kế hoạch, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư ...
Triển khai Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu)  (12/02)
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu), với tổng vốn đầu tư 664.834 triệu đồng, cụ thể như sau: a) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu (chưa bao gồm dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung ...
Triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu  (12/02)
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư 1.999.120 triệu đồng được phân chia theo nguồn và phân cấp quản lý, cụ thể như sau: a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/12)
Tính đến ngày 20/12/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.822.330/2.802.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,02%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 392.877/527.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,49% kế hoạch; + Vốn Xổ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày