SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
1
9
8
1
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Hai, 21/10/2019, 14:56
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025  (18/10)
Thực hiện Công văn số 4619/UBND-TH ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự ...
Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững  (03/10)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững; Công văn số 2200/UBND-TH ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững; Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, xây dựng xong ...
Góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  (02/10)
Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4333/UBND-TH ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số ...
Góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  (19/09)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2209/UBND-TH ngày 27/5/2019 về việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong phần thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để có đủ cở sở và đảm bảo tính thống nhất trong ...
Góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch  (31/07)
Thực hiện văn bản số 3153/UBND-TH, ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý, đề xuất trình UBND tỉnh; Để có đủ cơ sở tổng hợp, tham mưu đề xuất ...
Lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT  (03/07)
Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra 805) và Công văn số 2326/UBND-KT ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc tình hình hiện dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng ...
Về việc lấy ý kiến lập đề nghị xây dựng Nqhị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/04)
Thực hiện nội dung Công văn số 4343/UBND-NC ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và Công văn số 2047/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Yêu cầu Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.  (23/03)
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020. Để có đầy đủ thông tin, tổng hợp và trình UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ...
Lấy ý kiến đóng góp đối với Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.  (20/03)
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1648/BKHĐT-TH ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công. Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh góp ý kiến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành cấp ...
Góp ý “Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh”  (24/01)
Thực hiện Công văn số 248/UBND-KT ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc góp ý “Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh” theo yêu cầu tại Công văn số 307/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 17/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành có liên quan nghiên cứu, phối hợp góp ý dự thảo Báo cáo ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày