SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
6
5
0
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Hai, 17/02/2020, 05:48
Về phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ KH&ĐT và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019  (12/07)
Thực hiện Văn bản số 2366/UBND-TH ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;Mục I.7 phần A, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND ...
Tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  (27/12)
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực ...
Thông báo chương trình, nội dung, thời gian, học phí khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu  (05/11)
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Văn bản số 283/ĐTQM-HTND ngày 24/10/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phối hợp tổ chức đào tạo Đấu thầu qua mạng (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử: http://skhdt.baclieu.gov.vn). Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo Đấu thầu ...
Thông báo Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thấu thầu  (18/08)
Theo quy định tại khoản 7 – điều 35 – Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết ...
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018  (01/08)
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công. Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. Nguồn: MPI Việc áp dụng Hệ thống ...
Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018  (18/07)
Thực hiện Công văn số 2590/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 781/SKH-XDCB ngày 18/7/2017 về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố báo cáo và lập kế hoạch đầu tư ...
Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/11)
Ngày 28/10/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tải văn bản tại đây. Phòng ĐTXDCB
Văn bản xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017  (17/06)
1. Văn bản số 1871/UBND-HKHTH ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 kèm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. 2. Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ...
Ra soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  (22/04)
Góp ý danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 (Chi tiết đính kèm file)
Các thông tư mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (04/02)
Vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Thông tư: (1) Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (2) Thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Nội vụ số 21/TTLT-BKHĐT-BNVngày 11/12/2015, về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày