SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
4
1

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Tư, 02/07/2014, 07:20

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013

Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có 15 chương,130 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, ngày 27/6/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhằm hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo đó, , Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2. Trong thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Nghị định số 68/2012/NĐ-CP Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH 02/2010/TT-BKH 03/2010/TT-BKH 04/2010/TT-BKH 05/2010/TT-BKH 06/2010/TT-BKH 08/2010/TT-BKH 09/2010/TT-BKH 10/2010/TT-BKH 11/2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH 17/2010/TT-BKH 20/2010/TTLT-BKH-BTC, 21/2010/TT-BKH 01/2011/TT-BKHĐT 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

3. Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu tại Mục 2 của văn bản này chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Võ Đại Tá


Số lượt người xem: 1516 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày